Najdlhsie slovo na svete

13. dubna 2013 v 11:21 | M3S |  Naše výlevy mimo poviedok
Toto nasiel sice spoluziak, ale ja som to sem skratka musela dat :D celkom som sa bavila :D je k tomu aj video, ak by nefungoval odkaz pridala som aj link :) a kedze kapacita znakov textu je len 40 000 a to slovo ma 189 819 pismen, nezmestilo sa mi sem cele len kusok :D Snad pobavi aj vas :D
Pozrite si aspoň začiatok tohto 3 a pol hodinového "záživného" videa:


Tu je celé najdlhšie slovo na svete - 189 819 písmen - skúste ho prečítať aspoň raz :)

Methionylalanylthreonylserylarginylglycylalanylserylarginylcysteinylproly-
larginylaspartylisoleucylalanylasparaginylvalylmethionylglutaminylarginyl-
leucylglutaminylaspartylglutamylglutaminylglutamylisoleucylvalylglutaminy-
llysylarginylthreonylphenylalanylthreonyllysyltryptophylisoleucylasparagi-
nylserylhistidylleucylalanyllysylarginyllysylprolylprolylmethionylvalylva-
lylaspartylaspartylleucylphenylalanylglutamylaspartylmethionyllysylaspart-
ylglycylvalyllysylleucylleucylalanylleucylleucylglutamylvalylleucylserylg-
lycylglutaminyllysylleucylprolylcysteinylglutamylglutaminylglycylarginyla-
rginylmethionyllysylarginylisoleucylhistidylalanylvalylalanylasparaginyli-
soleucylglycylthreonylalanylleucyllysylphenylalanylleucylglutamylglycylar-
ginyllysylisoleucyllysylleucylvalylasparaginylisoleucylasparaginylserylth-
reonylaspartylisoleucylalanylaspartylglycylarginylprolylserylisoleucylval-
ylleucylglycylleucylmethionyltryptophylthreonylisoleucylisoleucylleucylty-
rosylphenylalanylglutaminylisoleucylglutamylglutamylleucylthreonylserylas-
paraginylleucylprolylglutaminylleucylglutaminylserylleucylserylserylseryl-
alanylserylserylvalylaspartylserylisoleucylvalylserylserylglutamylthreony-
lprolylserylprolylprolylseryllysylarginyllysylvalylthreonylthreonyllysyli-
soleucylglutaminylglycylasparaginylalanyllysyllysylalanylleucylleucyllysy-
ltryptophylvalylglutaminyltyrosylthreonylalanylglycyllysylglutaminylthreo-
nylglycylisoleucylglutamylvalyllysylaspartylphenylalanylglycyllysylserylt-
ryptophylarginylserylglycylvalylalanylphenylalanylhistidylserylvalylisole-
ucylhistidylalanylisoleucylarginylprolylglutamylleucylvalylaspartylleucyl-
glutamylthreonylvalyllysylglycylarginylserylasparaginylarginylglutamylasp-
araginylleucylglutamylaspartylalanylphenylalanylthreonylisoleucylalanylgl-
utamylthreonylglutamylleucylglycylisoleucylprolylarginylleucylleucylaspar-
tylprolylglutamylaspartylvalylaspartylvalylaspartyllysylprolylaspartylglu-
tamyllysylserylisoleucylmethionylthreonyltyrosylvalylalanylglutaminylphen-
ylalanylleucyllysylhistidyltyrosylprolylaspartylisoleucylhistidylasparagi-
nylalanylserylthreonylaspartylglycylglutaminylglutamylaspartylaspartylglu-
tamylisoleucylleucylprolylglycylphenylalanylprolylserylphenylalanylalanyl-
asparaginylserylvalylglutaminylasparaginylphenylalanyllysylarginylglutamy-
laspartylarginylvalylisoleucylphenylalanyllysylglutamylmethionyllysylvaly-
ltryptophylisoleucylglutamylglutaminylphenylalanylglutamylarginylaspartyl-
leucylthreonylarginylalanylglutaminylmethionylvalylglutamylserylasparagin-
ylleucylglutaminylaspartyllysyltyrosylglutaminylserylphenylalanyllysylhis-
tidylphenylalanylarginylvalylglutaminyltyrosylglutamylmethionyllysylargin-
yllysylglutaminylisoleucylglutamylhistidylleucylisoleucylglutaminylprolyl-
leucylhistidylarginylaspartylglycyllysylleucylserylleucylaspartylglutamin-
ylalanylleucylvalyllysylglutaminylseryltryptophylaspartylarginylvalylthre-
onylserylarginylleucylphenylalanylaspartyltryptophylhistidylisoleucylglut-
aminylleucylaspartyllysylserylleucylprolylalanylprolylleucylglycylthreony-
lisoleucylglycylalanyltryptophylleucyltyrosylarginylalanylglutamylvalylal-
anylleucylarginylglutamylglutamylisoleucylthreonylvalylglutaminylglutamin-
ylvalylhistidylglutamylglutamylthreonylalanylasparaginylthreonylisoleucyl-
glutaminylarginyllysylleucylglutamylglutaminylhistidyllysylaspartylleucyl-
leucylglutaminylasparaginylthreonylaspartylalanylhistidyllysylarginylalan-
ylphenylalanylhistidylglutamylisoleucyltyrosylarginylthreonylarginylseryl-
valylasparaginylglycylisoleucylprolylvalylprolylprolylaspartylglutaminyll-
eucylglutamylaspartylmethionylalanylglutamylarginylphenylalanylhistidylph-
enylalanylvalylserylserylthreonylserylglutamylleucylhistidylleucylmethion-
yllysylmethionylglutamylphenylalanylleucylglutamylleucyllysyltyrosylargin-
ylleucylleucylserylleucylleucylvalylleucylalanylglutamylseryllysylleucyll-
ysylseryltryptophylisoleucylisoleucyllysyltyrosylglycylarginylarginylglut-
amylserylvalylglutamylglutaminylleucylleucylglutaminylasparaginyltyrosylv-
alylserylphenylalanylisoleucylglutamylasparaginylseryllysylphenylalanylph-.................


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 kurosaki_orihime kurosaki_orihime | Web | 13. dubna 2013 v 13:08 | Reagovat

what the hell?! O.o akože to má aj nejaký význam to slovo? xDDD

2 Palka Palka | Web | 13. dubna 2013 v 16:14 | Reagovat

[1]: je to ževraj nejaký protín :D ale mne to znelo ako zaklínanie :D

3 kurosaki_orihime kurosaki_orihime | Web | 14. dubna 2013 v 10:33 | Reagovat

[2]: xDD tiež by som verila v to zaklínanie :D

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama